Ukrainian flag

Всеукраїнський
турнір юних хіміків

[ Rus | Ukr ]


     Home      Про турнір     Результати       Новини турніру       Корисні сайти     Зв'язок

 

emblem.jpg (17727 bytes)

 

 

Скачати повнi правила
турнiру у файлi
Adobe PDF (340 kB)

 

 

Пiдписка на новини турнiру

Загальні положення турніру юних хіміків

Всеукраїнський турнір юних хіміків проводиться згідно до "Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових та спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт і конкурси фахової майстерності", ствердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 1998 р. № 305.

У Всеукраїнському турнірі юних хіміків можуть приймати участь команди із України і стран СНД на підставі заяви, що подається до оргкомитету турніру. Команди можуть бути збірними, тобто представляти місто або область, або можуть бути сформованими одним навчальним закладом.

Турнір юних хіміків - це змагання школярів у вмінні розв'язувати складні хімічні задачі (наукові проблеми), переконливо представляти своє рішення і відстоювати його у наукових дискусіях - хімічних боях.

Турнір за своєю формою не є ні олімпіадою, ні конференцією, хоча єднає в себе і те, і друге. Це командне змагання (п'ять учасників плюс керівник), що складається із окремих хімбоїв.

У кожному хімбою приймає участь три команди в різних ролях: Доповідач, Опонент, Рецензент. Потім команди обмінюються ролями. На протязі хімбою кожна команда повинна побувати у кожної ролі. Кожна роль має власні функції:

1. Доповідач - із списку задач, що відомий раніше, представляє своє рішення однієї із них (обирає задачу Опонент), при можливості повинен обгрунтувати свій підхід до рішення цієї проблеми.

2. Опонент - обирає задачу для Доповідача (із загального списку), оцінює коректність рішення Доповідача (не пропонуючи при цьому свого рішення), справедливість його припущень, позитивні і негативні сторони доповіді.

3. Рецензент - оцінює виступи Доповідача і Опонента (чи виконав кожний з них свою задачу).

Задачі для турніру юних хіміків формуються організаційним комітетом і розсилаються майбутнім учасникам. Це задачі відкритого типу (тобто такі, що не мають кінцевого і однозначного розв'язку), які припускають велику різноманітність підходів. При цьому припускається, що завдання виконуються колективно. Припускається використання будь-яких літературних джерел, а також консультації із фахівцями.


Правила хiмiчного бою на турнiрi.

1. В хiмбої беруть участь двi, три або чотири команди (у залежностi вiд загальної кiлькостi команд). Протягом хiмбою члени команди вiльно спiлкуються тiльки один з одним. Всi спiрнi питання вирiшуються ведучим хiмбою тiльки з капiтанами команд.

2. Перед початком хiмбою проводяться:
а) представлення команд;
б) представлення журi;
в) конкурс капiтанiв.

3. Хiмбой проводится в двi, три або чотири дiї (по числу команд, що бере участь). У кожнiй дiї команда виступає в однiєї iз ролей - Доповiдач, Опонент, Рецензент або Спостерiгач. В наступних дiях хiмбоїв команди обмiнюються ролями у вiдповiдностi iз ролевою схемою хiмбою:

Трьохкомандний

Команда

Дiя

   1  

   2  

   3  

1

Д

Р

О

2

О

Д

Р

3

Р

О

Д

Двохкомандний

Команда

Дiя

1

2

1

Д

О

2

О

Д

Четырёхкомандный

Команда

Дiя

  1 

  2 

  3 

  4 

1

Д

С

Р

О

2

О

Д

С

Р

3

Р

О

Д

С

4

С

Р

О

Д

Порядок виступу в дiях.

1. Опонент пропонує Доповiдачу задачу для рiшення - 1 хв
2. Доповiдач приймає або вiдхиляє визов - 1 хв
3. Пiдготовка до доповiжi - 2 хв
4. Доповiдь - 7 хв
5. Запитання Опонента до Доповiдача i вiдповiдi Доповiдача - 2 хв
6. Опонування - 5 хв
7. Полемiка Доповiдач-Опонент - 3 хв
8. Питання Рецензента до Доповiдача i Опонента, вiдповiдi
Доповiдача i Опонента
- 2 хв
9. Рецензування - 3 хв
10. Полемiка Доповiдач-Опонент-Рецензент - 5 хв
11. Виступи команд Доповiдача, Опонента, Рецензента
та Спостерiгaча
- по 1 хв
12. Заключне слово Рецензент-Опонент-Доповiдач - по 30 сек
13. Питання журi - 2 хв
14. Виставлення оцiнок i слово журi

У двохкомандному хiмбої виключаються пункти 8, 9 i 10. В чотирьохкомандному химбої одна iз команд виконує роль Спостерiгача i не бере участь в обговореннi задач.

Виступ команд у дiях.

Доповiдач (один або два члена команди) доповiдає суть рiшення задачi, акцентуючи увагу слухачiв на основних хiмiчних iдеях i висновках. При цьому бажано використовувати рисунки, плакати, слайди, фотографiї, що пiдготовленi ранiше, а також демонструвати дослiди, якщо задача експериментальна. Опонент (один або два члена команди) висловлює критичнi зауваження по доповiдi i задає Доповiдачу питання, що виявляють неточностi i помилки у розумiннi проблеми i в методах її розв'язання. Виступ Опонента не повинен сводитися до викладення власного розв'язку задачi. У полемiцi обговорюється рiшення доповiдача. Рецензент дає короу оцiнку виступiв Доповiдача i Опонента.

Обмеження щодо спiвдоповiдача i спiвопонента
На доповiдь (опонування) команда може висунути двох членiв команди. В такому разi один iз них заявляється як основний доповiдач (опонент), а другий як спiвдоповiдач (спiвопонент). Основний доповiдач (опонент) починає виступ, пiсля чого передає слово спiвдоповiдачу (спiвопоненту). Виступ спiвдоповiдача (спiвопонента) має займати не бiльше половини часу, що використав основний доповiдач (опонент), або менше (до закiнчення часу виступу). Пiсля закiнчення виступу спiвдоповiдача (спiвопонента), навiть якщо не використаний весь вiдведений для виступу час, основний доповiдач (опонент) не має можливостi продовжити виступ. Якщо спiвдоповiдач (спiвопонент) не приймали участь у доповiдi (опонуваннi), то їм не дозволяється вiдповiдати на запитання i вони знiмаються з доповiдi (опонування).

Участь спiвдоповiдача (спiвопонента) не впливає на кiлькiсть його виступiв у подальшому та не приносить йому залiковi бали, що необхiднi для оцiнювання особистої першостi.

Запитання i змiст виступiв Опонента та Рецензента не повиннi зводитись до викладу власного розв'язку задачi та демонстрацiї власних експериментiв. У полемiцi обговорюється лише запропопований Доповiдачем розв'язок задачi.

   

© 2002 А. И. Желтвай, А. Ю. Ляпунов, А. В. Григорович
© 2002 Харківський національній університет
Науково-дослідний інститут хімії

Web-design © 2002 AGIK
Last updated 10.09.2005

 

 
ВНИМАНИЕ!!!
Данный сайт является архивной копией сайта http://chemturnir.org.ua от октября 2017 года.
Действующий сайт Всеукраинского Турнира юных химиков можно найти здесь >>>